Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

NORRORTSMÄKLARNA AB

Inledning

Du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, i vilket syfte de samlas in och vad du som kund har rätt att begära av oss för den hanteringen.   

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som ingår i webbplats som administreras av Jan Jägholm Fastighets AB. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

Information om personuppgiftsansvarig

Norrortsmäklarna AB, organisationsnummer 556351-6532, med adress Södervägen 30, 183 69 Täby, (”Jägholm Norrortsmäklarna”) alternativt i löpande text benämnda ”vi”, ”vår” eller ”oss” är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats. Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller till­sammans med andra be­stäm­mer ändamå­len och medlen för behandlingen av personuppgifter och som är ansva­rig för att se till att behandlingen av person­uppgifter sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av annan till skada för dig har Jägholm Norrortsmäklarna enligt Dataskyddsförordningen ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet

Du får kontakt med oss på följande sätt:

E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Brev:
Personuppgiftsansvarig, Norrortsmäklarna AB, Södervägen 30, 183 69 Täby

Telefon: 
08-732 50 00

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, lokaliseringsuppgift, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-nummer och bild.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är i främst de personuppgifter som du själv lämnar när du använder våra digitala tjänster och uppgifter direkt från dig.

Uppgifter som samlas in vid visning och användning av våra digitala tjänster

När du på vår hemsida anmäler Dig till en visning av bostad, lämnar bud på en bostad eller om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media så samlar vi in de personuppgifter från dig som vi behöver för att kunna hantera ditt anbud eller anmälan till visning. När du använder våra digitala tjänster samlar vi in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilken typ bostad och ort du är intresserad av.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig själv.

Det kan vid anmälan till visning av bostad förekomma att en besökare lämnar personuppgifter om andra besökande personer i samband med gemensamma besök till visning. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtycke att lämna dessa uppgifter från den det berör. Om någon annan har gjort ett sådan anmälan där du ingår samlar vi personuppgifter om dig från den personen. För att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi behöva inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Uppgifter som lämnas vid personliga kontakter

När du t.ex. tar kontakt med oss via vår kundtjänst, via e-post, telefon, vid besök på våra visningar av bostäder, anmäler dig via webbplatsen till en visning, data som skapas när du använder någon av våra tjänster kan vi, beroende på vad kontakten gäller, komma att spara uppgifter om dig som behövs för att hjälpa dig och lösa ditt ärende, som till exempel boka en visning. Sådan personuppgift kan t.ex vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress. Detsamma gäller om du kontaktar oss för att fråga om eller beställa någon annan tjänst från oss, tex avseende annonsering eller våra visningar där dina personuppgifter kan komma att sparas i din egenskap av kontaktperson.

Om du använder sociala media som är integrerade med vår webbsida kommer detta sociala media att ge oss viss information om dig, t.ex. ditt namn och din e-postadress.

Ändamålen för vår behandling

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Administration av tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra tjänster som erbjudits på vår webbplats, svara på förfrågningar, utföra tjänster som du beställt av oss samt att genomföra bokningar till visningar av bostäder. Dina uppgifter används också för att kunna ge dig service om du har frågor eller vill göra reklamationer.

Förmedling av information

När du har träffat ett avtal, reserverat plats för visning av bostad, lämnat ett anbud på en bostad eller svarar på en förfrågan använder vi dina personuppgifter för att skicka bekräftelse på det saken avser. Sådana utskick sker till den e-postadress eller mobilnummer du lämnat. Vi kan också använda uppgifterna för att ge dig information om kommande visningar eller erbjudanden eller för att ställa frågor om ditt besök efter det att detta avslutats.

Utveckla våra tjänster

Vi kan komma att använda personuppgifter för att analysera och för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudanden och tjänster. Detta gäller framför allt våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att förbättra våra funktioner och presentationen av dessa i syfte att göra dem mer användarvänliga. Det görs främst genom analyser av anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå, men i undantagsfall kan personuppgifter komma att användas då detta är relevant.

Marknadsföring

Kunduppgifter kan komma att användas i marknadsföringssammanhang av Jägholm Norrortsmäklarna, eller till företag som Jägholm Norrortsmäklarna samarbetar med för direktmarknadsföring eller annan reklam via post, e-post eller SMS. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de exempelvis ska kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig integritetsskyddslagstiftning.

Personifiering

Vi kan använda information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder uppgifter som samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när du besöker oss eller för att via e-post, sms eller på annat sätt ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och dina val när du använt våra tjänster. Det kan vara rekommendationer om bostäder eller tjänster som baseras på vad du har besökt eller som andra användare har visat intresse för. För denna personifiering använder vi också cookies, se vår information på Jägholm Norrortsmäklarna webbplats. I inget fall ligger personifieringen till grund för automatiserat beslutsfattande.

När som helst har du rätt att utan avgift eller kostnad begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller att dessa inte får användas för direktmarknadsföring, se vidare nedan under punkten ”Rättigheter”.

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter används också av oss för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Grunder för vår behandling, mottagare av personuppgifter och rensning

Vi behandlar dina uppgifter lagenligt. Dina personuppgifter kan behandlas på olika rättsliga grunder, t.ex. för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund, genom ett lämnat samtycke från din sida eller grundat på en intresseavvägning. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättslig grund. Samma personuppgift kan sparas på olika ställen för olika ändamål. En uppgift som gallrats ur ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Om den rättsliga grunden för vår behandling baseras på en intresseavvägning, grundas vår bedömning på vårt berättigade intresse av att genom direktmarknadsföring kunna ge kunder med vilka vi har en aktiv kundrelation information om för kunden relevanta erbjudanden och tjänster.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen se policyn nedan. Lagring/gallring är olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Vi använder olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Internt hanterar vi personuppgifter i vårt förmedlings- och försäljningssystem. Vissa uppgifter är lagrade hos våra externa molntjänstleverantörer och konsulter eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i sådant fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner och krav för behandlingen av personuppgifter.

Om du t.ex bokar en visning, anmäler intresse för en bostad eller skapar en bevakning av bostad behandlas dina personuppgifter av extern leverantör av tjänster (Vitec Software Group AB & Mspecs). Vid en begärd bevakningstjänst av bostad/er skapas en integration (automatiserad överföringsprocess) hos extern tjänsteleverantör som hämtar personuppgifterna från Vitec & Mspecs och sänder bevakningen till av dig meddelad adress.   

I policyn nedan beskrivs ändamål, kategorier, grunder för behandlingen, gallringstider (rensning) etc. för vår behandling av dina personuppgifter.


Rättigheter

Din rätt att få information om vad som finns registrerat
Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Kontaktuppgifter för sådan begäran lämnas ovan under punkten ”Personuppgiftsansvarig”.

Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet. Begäran bör därför lämnas skriftligen i en av dig undertecknad handling, dvs inte via e-post eller telefon.

Rätt till rättelse eller radering
Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter som vi har om dig ska rättas. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller du återkallat ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig (se nedan), har du också rätt att begära att personuppgifterna ska raderas.

Återkallelse av samtycke
I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket.

Som anges ovan under ”Den rättsliga grunden för vår behandling” kan vår behandling baseras på fler rättsliga grunder. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål baserat på en annan rättslig grund.

Rätt att göra invändningar, bl.a. mot direktmarknadsföring
I den mån vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på en intresseavvägning, har du rätt att göra invändningar mot vår behandling, även omfattande profilering.

Du har också rätt att begära att de personuppgifter vi har sparat om dig inte får användas för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss ska överföras till annan personuppgiftsansvarig i maskinläsbart format.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande regelverk bör du anmäla det till oss snarast. Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

GRUNDER FÖR VÅR BEHANDLING, MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH RENSNING

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål.

Läs mer om vår integritetspolicy. 

Läs mer om hur länge vi bevarar personuppgifter. 

Spekulantregister

Fyll i dina uppgifter nedan

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

VÄLJ BOSTADSTYP
Gör ett urval

Tack för ditt meddelande!

Låt oss värdera din bostad!

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi med en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Kontakta

Har du några frågor eller funderingar?
Fyll i formuläret nedan så återkommer jag så snart som möjligt.
Kontakta

Har du några frågor eller funderingar?
Fyll i formuläret nedan så återkommer jag så snart som möjligt.
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Kontakta

Ett av våra kontor

Funderar du på att sälja din bostad?
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Jag värderar din fastighet

Boka värdering

Få en aktuell värdering på din bostad! När vi värderar ditt hus eller din lägenhet använder vi våra insikter och kunskaper om bostadsmarknaden.

Fyll i formuläret nedan så återkommer jag så snart som möjligt.

Jag värderar din fastighet

Boka värdering

Få en aktuell värdering på din bostad! När vi värderar ditt hus eller din lägenhet använder vi våra insikter och kunskaper om bostadsmarknaden.

Fyll i formuläret nedan så återkommer jag så snart som möjligt.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Sälj

med oss